Ochrana dat

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Webové stránky www.kclear.cz, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností CARLSEN s.r.o. (IČ 25600591) (dále jen CARLSEN), a jsou podřízeny Ochraně soukromí a smluvním podmínkam společnosti Google. Více informací →
V  CARLSEN dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.
Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s  CARLSEN (např. jste-li dodavatel, uchazeč o práci, oprávněný zástupce apod.), případně druhem uzavřené smlouvy. Podrobnější informace naleznete v níže přiložených dokumentech.Dále zde najdete informace o zpracování osobních údajů v online komunikaci a případném přístupu dalších zpracovatelů. V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.1. PřehledSpolečnost CARLSEN dbá na ochranu vašich osobních údajů.Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou sestaveny k tomu účelu, aby vám pomohly získat informace o našich postupech v rámci ochrany údajů a aby vám pomohly porozumět vašim možnostem volby z hlediska ochrany údajů, když využíváte naše stránky a služby. Naším cílem je chránit a zpracovávat vaše osobní údaje se stejnou péčí, zákonným a transparentním způsobem. (Vy; jakožto zákazník, případný budoucí zákazník, návštěvník webových stránek nebo jiná fyzická osoba v kontaktu s námi. My; jakožto CARLSEN. Detailní kontakty jsou uvedeny dále a na konci těchto zásad.2. DefiniceOsobní údaje: Jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt dat); identifikovatelná fyzická osoba je taková, kterou lze identifikovat, přímo či nepřímo, zvláště prostřednictvím odkazu na určitý identifikační znak, například jméno, identifikační číslo, údajů o místě, on-line identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, kulturní nebo sociální identitu předmětné fyzické osoby. Osobní údaje vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat.Zpracování: Jakýkoli úkon nebo soubor úkonů vykonaných s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již je, nebo není učiněn prostřednictvím automatizovaných prostředků, jako například shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo úpravy, získávání, prohlížení, využívání, zveřejňování přenosem nebo poskytnutí k dispozici jiným způsobem, uspořádávání kombinací, omezování, odstranění nebo zničení.Kontrolor: Fyzická nebo právnická osoba, veřejný správný úřad, agentura nebo jiný orgán, které samostatně nebo společně s dalšími stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; kde jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny unijním zákonem nebo zákonem členského státu, mohou být kontrolor nebo specifická kritéria určeny unijním zákonem nebo zákonem členského státu. Společnost CARLSEN je kontrolorem s ohledem na osobní údaje.Zpracovatel: Fyzická nebo právnická osoba, veřejný správní úřad, agentura nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem kontrolora.3. Jaké osobní údaje shromažďujeme na zpracováváme?K osobním údajům, které typicky shromažďujeme na zpracováváme, náleží následující typyIdentifikační údaje: Za účelem registrace jakožto zákazníka společnosti CARLSEN shromažďujeme údaje o názvu vaší společnosti, adrese, telefonním čísle, e-mailové adrese a čísle DPH. Pokud si přejete zakoupit nějaký produkt nebo službu, musíte poskytnout kopii vašeho průkazu totožnosti a doklad o vašem podnikatelském oprávnění.Transakční údaje: Pokud si přejete zakoupit nějaký produkt nebo službu, shromažďujeme další finanční informace, jako například číslo vašeho bankovního účtu.Informace o návštěvě stránek: Sledujeme určité informace na základě vaší návštěvy našich stránek a ukládáme určité typy informací, kdykoli vstoupíte do interakce s námi, když používáte naše kanály: naše internetové webové stránky, naše aplikace pro chytrý telefon atd. Využíváme například soubory „cookies" a získáváme určité typy informací, když váš webový prohlížeč přejde na stránky www.carlsen.cz.Neshromažďujeme ani nevyužíváme citlivé osobní údaje vztahující se k náboženské, politické nebo filosofické víře, sexuální orientaci, etnickému původu nebo zdraví.4. Proč používáme vaše osobní údaje?Vaše osobní údaje v principu používáme• Jako součást realizace smlouvy,• Pro splnění zákonných a regulatorních předpisů,• Pro legitimní zájmy naší společnosti, aby mohla fungovat jako komerční podnik,• Abychom vám poskytovali relevantní produkty a služby, pokud jsme získali váš souhlas,• K optimalizaci výkonnosti našich služeb,• K prevenci a detekci porušení zákonných a regulatorních předpisů při překročení zákonů a předpisů, kterými jsme vázáni.5. Jak dlouho si ponecháváme vaše osobní údaje?Vaše osobní údaje si neponecháváme nikterak déle, než je nutné pro účely, za kterými byly shromážděny.U potenciálních zákazníků si osobní údaje ponecháváme po dobu 2 let. Údaje o zákaznících a dodavatelích jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy a poté po zákonem vyžadovanou dobu, jak je vysvětleno v následujícím odstavci.Při zjišťování, jak dlouho si je třeba ponechat osobní údaje, respektujeme požadavky na uchování dat stanovené platnými zákony (například 10 let v případě faktur).V některých případech nám může být kompetentní autoritou nebo z důvodu probíhajícího sporu stanovena povinnost ponechat si určité údaje déle, než je popsáno dříve. V tomto případě si údaje ponecháme pouze tak dlouho, jak je důsledně vyžadováno danou autoritou, respektive jak je nutné pro účely předmětného sporu.6. S kým sdílíme vaše osobní údaje?Vaše osobní údaje sdílíme v rámci společnosti CARLSEN a v omezených případech popsaných dále také mimo rámec společnosti CARLSEN.V některých případech máme zákonem stanovenou povinnost sdílet vaše údaje s třetími stranami,  jimž jsme právně povinni předávat osobní údaje. Mezi tyto autority mimo jiné patří daňové úřady, policie, soudy, arbitrační/mediační orgány a rovněž právníci.Osobní údaje můžeme rovněž předávat důvěryhodným třetím stranám. Mezi tyto třetí strany náleží poskytovatelé internetových služeb, cloudové služby, přepravní společnosti nebo finanční instituce. Vaše osobní údaje třetím stranám nepředáváme pro sekundární využití nebo k nesouvisejícím účelům.U třetích stran mimo území České republiky zaručujeme, že osobní údaje jsou v cizí zemi odpovídajícím způsobem chráněny. Pokud jsou osobní údaje předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP), ochrana osobních údajů se liší od jejich ochrany v EHP. V těchto případech jsme přijali odpovídající bezpečnostní opatření k zaručení toho, aby osobní údaje byly zpracovávány s využitím stejných standardů, které platí v České republice. K těmto bezpečnostním opatřením patří modelové věty EU, ochrana heslem, šifrování dat v případech, kde je to vhodné, omezení přístupu k osobním datům, jak je rovněž dále vysvětleno v následujícím odstavci.7. Na vaší bezpečnosti záležíJakožto společnost CARLSEN se zavazujeme přijmout veškerá přiměřená a vhodná opatření k zabezpečení osobních údajů, které držíme, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.K tomuto účelu máme zaveden bezpečnostní kontrolní rámec a povolujeme přístup k osobním informacím pouze pro ty zaměstnance, kteří je potřebují k plněních jejich pracovních odpovědností.8. Vaše práva ohledně vašich osobních údajůMáte právo přístupu k vašim osobním údajům. Pokud nás požádáte, poskytneme vám popis osobních údajů, které držíme, důvod, proč shromažďujeme vaše údaje, třetí strany, kterým jsou dané údaje předávány, a důvody pro případné automatizované zpracování vašich údajů.Máte právo upravovat vaše osobní údaje. Pokud si myslíte, že vaše údaje jsou nepřesné (nebo neúplné), můžete nás požádat o jejich úpravu.Máte právo na vymazání vašich osobních údajů. Pokud máte podezření, že vaše údaje zpracováváme nezákonně, můžete požádat, aby byly vymazány.Máte právo omezit využívání vašich osobních údajů nebo si vymínit jejich nevyužívání.Máte právo na přemístění vašich osobních údajů v rozsahu přenositelnosti údajů.9. KontaktPro zaslání jakéhokoli dotazu ohledně vašich osobních údajů a ochrany údajů nebo pro uplatnění dříve uvedených práv nebo pro zastavení zasílání našich personalizovaných nabídek nás kontaktujte prostřednictvím následujících kontaktních kanálů.E-mail:            info@kclear.czTel 1:        +420 211 221 481Tel 2:        +420 211 221 483 GSM:        +420 799 794 979WhatsApp: +420 777 611 234Poštovní adresa: CARLSEN s.r.o., Klimentská 1210/16, Praha 1, PSČ 110 00 Ctíme náš závazek k ochraně vašich osobních údajů. Pokud budete mít jakékoli další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.