Právní prohlášení

Právní prohlášení pro návštěvníky internetových stránek přístupných pod doménou kclear.cz (dále jen „tyto stránky“) společnosti CARLSEN s.r.o. (dále jen "CARLSEN") obsahuje všeobecné informace ohledně právního charakteru těchto stránek, zejména práv a povinností třetích osob vůči CARLSEN při přístupu na tyto stránky a používání informací zde obsažených. Čtěte prosím tyto informace se zvýšenou pozorností.
  • CARLSEN je nebo v budoucnu může být výrobcem, prodejcem nebo zprostředkovatelem výrobků a materiálů, jejichž právní režim podléhá nebo v budoucnu může podléhat zákonným omezením z hlediska jejich prodeje, distribuce, reklamy či propagace, a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje nezletilým osobám. Pro případ, že by tyto stránky či informace v nich obsažené byly třetí osobou zpřístupněny, užity či zveřejněny v rozporu s právním řádem kteréhokoliv státu, či by samotný přístup třetí osoby na tyto stránky byl v rozporu s příslušným právním řádem kteréhokoliv státu, bude tak učiněno bez souhlasu či autorizace ze strany CARLSEN.
  • CARLSEN upozorňuje návštěvníky těchto stránek, že respektuje zákaz prodeje, podávání výrobků, či poskytnutí informací, jejichž právní režim podléhá nebo v budoucnu může podléhat zákonným omezením nezletilým a prohlašuje, že tyto stránky nejsou určeny pro prodej či propagaci takových výrobků nebo poskytnutí informací ve vztahu k nezletilým osobám.
  • Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do těchto stránek nebo jejich nepovoleným užitím jako celku či jejich jednotlivých složek může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo CARLSEN ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.
  • CARLSEN je držitelem registrovaných ochranných známek, patentů či dalších oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům, které jsou prezentovány na těchto stránkách. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, jsou způsobilé být porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům. CARLSEN v takovém případě přísluší uplatnění veškerých zákonných prostředků v rovině občanskoprávní i trestněprávní.
  • Na těchto stránkách se mohou vyskytnout publikované údaje a informace, které za určitých okolností nemusí být zejména z časového hlediska aktuální či zcela přesné. CARLSEN z tohoto důvodu třetím osobám doporučuje zvýšenou pozornost a případné ověření zde publikovaných údajů zejména v případě, že mají v úmyslu využít tyto údaje k účelům jdoucím nad rámec běžné výměny informací, zejména v oblasti podnikání či majetkoprávních dispozic. V tomto ohledu CARLSEN neposkytuje třetím osobám žádné právní záruky.
  • Tyto stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných subjektů. CARLSEN nemá vliv na vzhled a obsah odkazovaných webů, od veškerého cizího obsahu se distancuje a nenese za obsah těchto webových stránek žádnou odpovědnost.
  • Jakékoliv na těchto stránkách publikované informace, návrhy či výzvy nemohou být nikým považovány za jednostranné právní úkony, se kterými zákon či jiná obecně závazná právní norma spojuje jako následek vznik smlouvy či jiné právní skutečnosti nebo právního vztahu. Zejména se nejedná o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 43a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění, veřejný návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 276 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění ani obchodní veřejnou soutěž dle § 281 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění. Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy by CARLSEN výslovně uvedl, že se o takovýto projev vůle jedná a že má v úmyslu s ním spojit zákonem předpokládané následky.
  • Tyto stránky jsou provozovány a centrálně spravovány podle právního řádu České republiky ze sídla CARLSEN v České republice. Jakékoliv právní vztahy, vzniklé v souvislosti s jejich provozováním, se řídí českým právem a podléhají české soudní jurisdikci, s výjimkou případu, kdy to výslovně vylučují české kolizní normy či Českou republikou ratifikované normy mezinárodního práva.